SPS Complex | CMS Starter Kit 
Synthetic paper

Synthetic paper

کاغذ مصنوعی :کاغذ مصنوعی با استفاده از رزین های مصنوعی مشتق شده از پتروشیمی به عنوان ماده اصلی تولید می شود.